Ochrana osobných údajov

Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré im boli sprístupnené alebo oznámené a súhlasia s tým, že tieto informácie budú uchovávať v tajnosti, nebudú ich rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany a nepoužijú ich v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami. Táto povinnosť Zmluvných strán trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

Záväzok mlčanlivosti sa netýka informácií, ktoré:

Sú všeobecne dostupné širokej verejnosti,

Sa prijímajúca strana dozvie od tretej osoby, ktorá nemá záväzok mlčanlivosti,

Sprístupnenie je povinné na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, súdneho rozhodnutia alebo na žiadosť ktoréhokoľvek oprávneného orgánu verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený za účelom vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom od Objednávateľa získavať a spracúvať údaje Objednávateľa, ktorými sú:

Obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby,

Obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

Meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátnu príslušnosť fyzickej osoby.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa, ktoré zodpovedajú účelu ich spracovania, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v týchto všeobecných podmienkach.

Pri splnení úloh podľa bodu 9.4. má poskytovateľ povinnosť:

Spracúvať osobné údaje len na určené účely.

Spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie.

Udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvaného spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

Spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013/ Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.

Objednávateľ súhlasí s použitím jeho osobných údajov za účelom elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa. Tento súhlas je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať, a to písomných oznámením.